Un #FunTest a la plaça del poble / Un #FunTest en la plaza del pueblo / A #FunTest in village’s square

Català, Castellano & English
3 min, aprox

Català:

És primavera i als pobles s’hi acostumen a organitzar activitats relacionades amb l’entreteniment, perquè la gent hi vagi a gaudir en el seu temps de lleure. En una plaça del meu, l’Ametlla del Vallès, avui hi ha muntats uns inflables perquè es diverteixin els més petits. Així que, fent d’investigador de camp, m’he preguntat:

1. Per què si es vol atraure gent es dissenyen activitats entretingudes?

2. Per què es confia en aquest inflable per garantir la diversió?

 

inflable

 

Del lleure en deien “escoleia”

A l’Antiga Grècia, a allò que es feia en el temps de lleure en deien “escoleia” -del que es deriva l’actual “escola”-, ja que els filòsofs consideraven que aprendre és sinònim de gaudir. En temps de treballs físics i monòtons, el plaer de l’aprenentatge era d’allò millor que et podia passar.

Actualment però, estudiar és percebut com a una activitat avorrida. Tot i que el tema dóna lloc a un altre debat, algunes coses no es deuen estar fent bé quan arribem a posar com a sinònim de plaer el fet de no fer res, que ens fa caure en una altra monotonia, que impedeix el gaudi, per definició.

És evident que cal trobar mètodes, maneres de recollir a les persones en l’estat en el que es trobin i portar-les a un altre en el que sentin que han millorat alguna de les seves habilitats, ja siguin físiques o mentals. Per això hi ha lleure basat en l’esport, i lleure basat en la cultura.

Els infants es posaran a prova quan siguin a l’inflable? A simple vista ja es pot veure que sí. Hauran de pensar com avançar en un terreny amb característiques particulars, i hauran de saltar i desenvolupar-se amb respostes físiques, com els rebots, diferents de l’habitual. Per tant, podem dir que té ingredients per entretenir.

 

Diversió ve de plaer distès

La paraula “fun” té orígens com “fonn”, que significa plaer en Gaèlic, i “fonne”, que volia dir broma en anglès antic. Percebem que ens estem divertint quan als nostres cervells s’alliberen neurotransmissors com ara les endorfines.

Abans he comentat que l’inflable fa percebre entreteniment perquè es veu que ens permet posar-nos a prova i superar-la. Però falta un factor clau: Sense risc. En cas de caure, no hi haurà danys, i és possible que es posi a riure fins i tot qui cau.

Aquest és l’ingredient final perquè la ment humana conclogui que és interessant endinsar-se en l’experiència: S’hi poden millorar habilitats, i no hi ha gaire a perdre. En el pitjor dels casos, riurem tots. En el millor, es supera un repte que posa a prova la forma física.

La resposta de l’avaluació mental és: Som-hi!

I la sensació general és: Diversió!

 

Però el temps passa

Els aspectes esmentats són la clau perquè els infants, en visualitzar el sistema, corrin a utilitzar-lo. I fins i tot que alguns adults també en busquin l’ocasió. Però alerta: si l’inflable es muntés més d’un dia, la corba de consum cauria en picat. El pic inicial, fruit dels ingredients anteriorment esmentats, decauria de manera que fins i tot activitats amb molta menys infraestructura poguessin interessar més i generar més plaer.

Per què? Perquè el sistema no evoluciona, cada execució és igual. Quan s’ha superat més d’una vegada, ja no s’aprèn res i per tant la conclusió del cervell és que ja no és un repte: el patró està resolt.

Per això, gaudim-ho, aprenguem-ne, i després desinflem-lo fins l’agost que arribarà la Festa Major.

O dissenyem diferent, que alguns ens hi guanyem la vida i a més és un plaer.

 


 

Castellano:

Es primavera y en los pueblos se suelen organizar actividades relacionadas con el entretenimiento, para que la gente vaya a disfrutar en su tiempo libre. En una plaza del mío, l’Ametlla del Vallès, hoy hay montados unos hinchables para que se diviertan los más pequeños. Así que, haciendo de investigador de campo, me he preguntado:

1. Por qué si se quiere atraer gente se diseñan actividades entretenidas?

2. Por qué se confía en este hinclable para garantizar la diversión?

 

inflable

 

Al ocio lo llamaban “escoleia”

En la Antigua Grecia, a aquello que se hacía en el tiempo libre lo llamaban “escoleia” -del que se deriva el actual “escuela”-, ya que los filósofos consideraban que aprender es sinónimo de disfrutar. En tiempos de trabajos físicos y monótonos, el placer del aprendizaje era de lo mejor que te podía pasar.

Pero actualmente estudiar es percibido como una actividad aburrida. Aunque el tema da lugar a otro debate, algunas cosas no se deben estar haciendo bien cuando llegamos a poner como sinónimo de placer el hecho de no hacer nada, que nos hace caer en otra monotonía, que impide el disfrute, por definición.

Es evidente que hay que encontrar métodos, maneras de recoger a las personas en el estado en el que se encuentren y llevarlas a otro en el que sientan que han mejorado alguna de sus habilidades ya sean físicas o mentales. Por eso hay ocio basado en el deporte, y ocio basado en la cultura.

Los más pequeños se pondrán a prueba cuando estén en el hinchable? A simple vista ya se puede ver que sí. Deberán pensar cómo avanzar en un terreno con características particulares, y deberán saltar y desarrollarse con respuestas físicas, como los rebotes, diferentes de lo habitual. Por tanto, podemos decir que tiene ingredientes para entretener.

 

Diversión viene de placer distendido

La palabra “fun” tiene orígenes como “fonn”, que significa placer en Gaélico”, y “fonne”, que quería decir broma en inglés antiguo. Percibimos que nos estamos divirtiendo cuando en nuestros cerebros se liberan neurotransmisores como las endorfinas.

Antes he comentado que el hinchable hace percibir entretenimiento porque se ve que nos permite ponernos a prueba y superarla. Pero falta un factor clave: Sin riesgo. En caso de caer, no habrá daños, e incluso es posible que le salga alguna risa incluso a quien cae.

Este es el ingrediente final para que la mente humana concluya que es interesante entrar en la experiencia: Se pueden mejorar actividades, y no hay mucho que perder. En el peor de los casos, reiremos todos. En el mejor, se supera un reto que pone a prueba la forma física.

La respuesta a la evaluación mental es: Vamos allá!

Y la sensación general es: Diversión!

 

Pero el tiempo pasa

Los aspectos comentados son la clave para que los pequeños, en visualizar el sistema, corran a utilizarlo. E incluso que algunos adultos también busquen la ocasión. Pero alerta: si el hinchable se montara más de un día, la curva de consumo caería en picado. El pico inicial, fruto de los ingredients anteriormente comentados, decaería de manera que incluso axtividades con mucha menos infraestructura pudieran ineresar más y generar más placer.

Por qué? Porque el sistema no evoluciona, cada ejecución es igual. Cuando se ha superado más de una vez, ya no se aprende nada, y por tanto la conclusión del cerebro es que ya no es un reto: el patrón está resuelto.

Por eso, disfrutémoslo, aprendamos, y después desinchémoslo hasta Agosto que llegará la Fiesta Mayor.

O diseñemos diferente, que algunos nos ganamos la vida con ello y además es un placer.

 


 

English:

It’s spring, and it’s used to organize in some villages activities related to entertainment, for people to go and enjoy their free time. In my own, l’Ametlla del Vallès, there is an air-building for kids to have fun. So I’ve done as fieldworker, and I’ve asked to myself:

1. Why when somebody wants to attract people uses to design activities related to entertainment?

2. Why this air-building is able to guarantee fun?

 

inflable
 

Entertainment was called “escoleia”

In Old Greece, what people did in their free time was called “escoleia” -wich term has evolved to “escuela”, that means school-, because philosophers considered that learning and enjoying are synonymous. In the age of physical and monotonous works, the pleasure of learning was the best that could happen to you.

But actually what is perceived as a bored activity is studying. Though this is theme for another discussion, some things may not be well done when some people considers pleasure the fact of do nothing, what brings us to another monotony, which doesn’t allow entertainment, by definition.

It’s obvious that it’s needed to find methods, ways to pick up people in the state their are and bring them to another in which they feel they have improved any physic or mental skill. That’s why there’s entertainment based in sports and in culture.

Will be kids tried out in this air-bulding? With just an overview you can see it will happen. They’ll need to think how to progress in a ground with it’s own features, like bounces, different than in a regular one. So we can say it has the ingredients to entertain.

 

Fun comes from pleasure and joke

The word “fun” has origins like “fonn”, that means pleasure in Gaelic”, and “fonne”, that means joke in old english. We perceive that we’re having fun when our brains release neurotransmitters like endorphins.

I’ve said the air-building is able to show the sensation of entertainment because with a simple overview we consider that it can test us and get it. But it still needs a key factor: Without risk. In case of fall, it won’t be any damage, and even it’s possible to start a laugh.

This is the final ingredient for human mind to conclude that it’s interessant to enter the experience. It’s possible to improve skills, and there’s not much to loose. In the worst case, all we will laugh. In the best, it’s possible to achieve a new goal related to health.

The answer of the mind evaluation is: Let’s go!

And the complete feeling is: Fun!

 

But the time passes

All of this are key aspects for kids to run to the system as soon as they visualize it. And even some adults, if it’s allowed. But alert: if the air-bed is installed more than a day, the consumption curve would fall down. The first hit, fruit of the ingredients we’ve been talking about, would declive and other activities, even with less infrastructure could generate more pleasure.

Why? Because the system doesn’t evolve, each run is equal. When you’ve achieved the same challenge more than one time, you don’t learn anything, and your brain’s conclusion is that it’s no more a challenge: the pattern has been found.

So, enjoy it, learn, and after that let it down ’till August, for the next festivity in village.

Or let’s degisn different, there are some people who are living thanks to this, and also it’s a pleasure.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s